Veckoanalys

8 – 12 januari 2018

Vi räknar med att den globala synkroniserade tillväxten fortsätter under 2018. Vår optimistiska makrobedömning grundar sig på ett fortsatt starkt momentum, lätta finansiella villkor tillsammans med ett starkt stöd av amerikansk finanspolitisk.

Strategi & Marknadssyn

Den globala synkroniserade tillväxten förväntas fortsätta

Vi räknar med att den globala synkroniserade tillväxten fortsätter under 2018. Vår optimistiska makrobedömning grundar sig på ett fortsatt starkt momentum, lätta finansiella villkor tillsammans med ett starkt stöd av amerikansk finanspolitisk. Samtidigt förväntar vi oss att tillväxten kommer att förbli bredbaserad bland sektorer i såväl utvecklade marknader som tillväxtmarknader.

Precis som USA, som är längst gången i den globala konjunkturcykeln, förväntas andra utvecklade länder som till exempel Tyskland, Kanada, Sverige och Nya Zealand fortsätta växa sig starkare än dess långsiktiga potential. På aggregerad nivå förväntas Eurozonen växa under fullt kapacitetsutnyttjande då fortsatt hög arbetslöshet och därmed en hög grad av lediga resurser bland periferiländerna tynger.

En av de främsta överraskningarna under 2017 har varit den alltmer lågmälda inflationen trots att graden av lediga resurser har absorberats av en global ekonomi som växer starkare än dess potentiella långsiktiga tillväxt. Förklaringen grundar sig på en kombination av ökad globalisering (billigare arbetskraft sätter tak på högre löner), överhängande demografiska motvindar (hög andel åldrande befolkning) och ett alltmer digitaliserat samhälle (lägre efterfrågan på human arbetskraft). Även den importerade inflationen, ledd av fallande råvarupriser under 2014-2015, har hållit tillbaka utvecklingen i kärninflationen under senare år. Detta tyder på att inflationsutvecklingen bland utvecklade länder bör revanschera sig i takt med att priseffekterna från fallande råvarupriser ebbar ut.

Även om nuvarande globala konjunkturcykel är långt gången har 2017 visat på ett antal uppmuntrande tecken. Arbetskraftens produktivitetstillväxt bland de utvecklade länderna har börjat stiga samtidigt som den globala investeringstillväxten också börjat tillta efter flera år av besvikelse. Vi ser en möjlighet för dessa trender att fortsätta under 2018.

Världens centralbanker förväntas bedriva en fortsatt expansiv penningpolitik under 2018 trots att Federal Reserve tillsammans med Bank of Canada och Bank of England börjat höja sina styrräntor under 2017. Det alla frågar sig under 2018 är om Fed kommer att höja fler gånger än vad marknaden prisar in, om ECB kommer välja att hålla sin styrränta oförändrad och om Bank of Japan kommer göra några förändringar i sin peggning av dess 10-åriga statsobligationsränta. Vi bedömer däremot att allt fler länder närmar sig sin första höjning i takt med en starkare tillväxt och att ett högre kapacitetsutnyttjande bör leda till högre löner och så småningom ett tryck uppåt på kärninflationen.

Stark inledning på det nya året

Vi befinner oss en vecka in i det nya året och börsen har visat styrka de få dagar som handeln varit igång. Stockholmsbörsen har sedan fjolårets stängning stigit med 2,5 procent, motsvarande en dryg fjärdedel av en genomsnittlig årsavkastning inklusive utdelningar och även andra börser runt om i världen har inlett året på plus.

Breda europaindex steg 2,1 procent, framförallt drivet av en stark utveckling på den tyska börsen. Tillväxtmarknader är på global basis upp 3,7 procent och den amerikanska börsen fortsätter även den sin positiva trend i lokal valuta räknat. Däremot har dollarn relativt den svenska kronan försvagats varför en investerare inte åtnjuter samma goda avkastning i kronor räknat.

I USA inleds rapportsäsongen i slutet av den här veckan och först ut är storbanker som BlackRock, JPMorgan och Wells Fargo. Marknaden väntar sig en vinsttillväxt på 10 procent under kvartalet vilket kan ställas i relation till vinsttillväxten under 2017 års tredje kvartal som uppgick till 7 procent. Tio av elva sektorer tros visa positiv vinstutveckling relativt motsvarande period 2016 och den enda grupp bolag som prognostiseras ha fallande vinstnivåer är telekombolagen. Den starka ekonomiska aktiviteten, både i USA och andra delar av världen, ger inte bara avtryck i bolagens resultaträkningar utan även försäljningstillväxten spås bli god. I relation till fjärde kvartalet 2016 har dollarn försvagats och det väntas ha givit ytterligare stöd varför försäljningstillväxten för det avslutande kvartalet 2017 estimeras till 9 procent.

Aktiemarknaden har i vanlig ordning sprungit analytikernas faktiska prognoser i förväg och värderingen är alltjämt ansträngd. Positiva effekter av den amerikanska skattereformen har prisats in, men syns ännu inte i samma utsträckning i analytikernas estimat och den makroekonomiska miljön är fortsatt god vilket underbygger sentimentet på aktiemarknaden.

På Söderberg & Partners har vi idag en negativ syn på aktiemarknaden. Vi ser att risken för en rekyl har ökat då värderingarna är höga i kombination med att vi noterar ett flertal tecken på överoptimism. Orosmoln saknas inte men samtidigt kan aktiemarknaden uppfattas som attraktiv när avkastningsmöjligheterna på obligationsmarknaden är begränsade. På torsdag nästa vecka lanseras en ny upplaga av Strategirapporten där vi i sedvanlig ordning ger en mer detaljerad bild av vår aktuella syn och gör en mer genomgående analys av respektive tillgångsslag och geografisk marknad.

Top picks

Millencom

Läs mer
Millicoms tjänsteintäktstillväxt i Latinamerika har återgått till positivt territorium vilket är en trend vi bedömer kommer bestå. Ökad investeringstakt kostar något på lönsamheten, men är samtidigt viktigt ur ett strategiskt perspektiv och ett potentiellt utträde ur Afrika fortsätter att vara en potentiell trigger då det skulle reducera bolagets nettoskuldsättning kraftigt samt förbättra kassaflödet och ta ner den övergripande risken.

Securitas

Läs mer

Securitas har bland annat tack vare starkt momentum i den amerikanska verksamheten goda tillväxtförutsättningar. Det tillsammans med ett starkt kassaflöde och potentiella förvärv bör ge
en god utveckling för bolagets vinsttillväxt, något vi ser inte helt ligger i dagens värdering av aktien. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

Assa Abloy

Läs mer

Assa Abloy har god långsiktiga förutsättningarna och gynnas av en stark konjunktur, fortsatt förvärvspotential samt lättare jämförelsetal under hösten. Bolaget har högre tillväxt än många andra bolag på Stockholmsbörsen och en bred geografisk exponering. Vi ser därtill att strukturella trender som en ökad e-handel talar till bolagets fördel. Premievärderingen är lägre än tidigare och inte lika utmanande som i många andra större svenska verkstadsbolag.

Getinge

Läs mer

Getinge har tyngts av en rad interna problem vilket i kombination med svag tillväxt har pressat aktien. Ny VD tillträdde i slutet av mars och vi bedömer att det finns en rad förutsättningar som talar för en mer positiv kursutveckling framgent. Hög skuldsättning i kombination med internt fokus gör att vi inte väntar oss några större förvärv, men balansräkningen har efter nyemissionen stärkts och ljusare utsikter för tillväxt ger bland annat stöd.

NIBE

Läs mer
  • Nibes långsiktigt goda förutsättningar är intakta. Den europeiska byggmarknaden fortsätter att förbättras och Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas. Värderingen har fallit tillbaka och relativt andra förvärvsbolag ligger den närmast i linje samtidigt som den organiska tillväxten är högre.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

 

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.