Veckoanalys

30 april – 4 maj 2018

En intensiv rapportvecka är till ända. På många håll brinner högkonjunkturen för full kraft och inte minst i verkstadsbolagens orderingångar märks den starka efterfrågan av. Mycket pekar dock på att nuläget kanske är ljusare än framtiden och vad betyder det i så fall för börsen?

Strategi & Marknadssyn

Stigande amerikanska långräntor

Stigande amerikanska långränto har återigen hamnat högt upp på agendan efter
att den amerikanska tioårsräntan handlades upp över 3 procent under förra veckan. För att förstå vad som driver de senaste marknadsrörelserna kan det underlätta att dela upp dem i tre olika faser.

Amerikanska långräntor har återigen hamnat högt upp på agendan efter att den amerikanska tioårsräntan handlades upp över 3 procent under tisdagen för första gången sedan början på 2014. Det är andra gången i år som stigande amerikanska långräntor skapat stora rubriker efter att den amerikanska tioårsräntan stigit upp emot 60 räntepunkter sedan början av 2018.

För att förstå vad som driver de senaste marknadsrörelserna kan det underlätta att dela upp dem i tre olika faser. Den första fasen, som sträcker sig från december 2017 till februari 2018, kännetecknades av en period med synkron global tillväxt vilket fick räntor att stiga. Under denna period visade aktier på en stark relativ utveckling medan den amerikanska dollarn förlorade mark gentemot samtliga G10-valutor och tillväxtmarknadsvalutor.

Den andra fasen, som sträcker sig från februari till mitten av april, kännetecknas av en period med ökad volatilitet och fallande aktiepriser till följd av en allmän oro om svagare global tillväxt och en tilltagande politisk oro relaterad till handelskrig. Under denna period fick vi se svagare aktiemarknader, en starkare
amerikansk dollar samtidigt som amerikanska långräntor visade på mindre rörelser på grund av oförändrade inflationsutsikter.

Den tredje och sista fasen, som sträcker sig över de senaste veckorna, karakteriseras snarare av en period med stigande råvarupriser. Stigande råvarupriser, snarare än global tillväxt, har drivit på förväntningar om en tilltagande inflation vilket lett till stigande långräntor och fallande aktiepriser. Samtidigt har vi fått se ökade kreditspreadar medan den amerikanska dollarn har stärkts gentemot de flesta valutor. Historiskt sett har sådana snabba skiften i amerikanska långräntor, som drivits av stigande inflationsförväntningar snarare än tilltagande global tillväxt, slagit hårdast mot riskfyllda tillgångar och tillväxtmarknaders valutor.

Vi bedömer att de senaste veckornas uppgångar i amerikanska långräntor kommer att stabiliseras framöver i takt med att långsiktiga investerare, så som stora pensionsfonder och försäkringsbolag, utökar sina köp av amerikanska långräntor vilket kommer ge stöd för rådande prisnivåer. Dessutom är vår bedömning att lyftet i inflationen som väntas under våren/sommaren till viss del är av kortsiktig karaktär.

Rapportsäsongen ger inget nytt bränsle till börsen

En intensiv rapportvecka är till ända. På många håll brinner högkonjunkturen för full kraft och inte minst i verkstadsbolagens orderingångar märks den starka efterfrågan av. Mycket pekar dock på att nuläget kanske är ljusare än framtiden och vad betyder det i så fall för börsen?

Under veckan som gick steg Stockholmsbörsen marginellt, men dagsrörelserna var förhållandevis stora och utvecklingen drevs framförallt av reaktioner i storbolagen i anslutning till offentliggörandet av respektive bolags kvartalsrapport. Tre av fyra storbanker och flertalet verkstadsbolag redogjorde för utvecklingen under årets första kvartal och gav därtill sina framåtblickande prognoser.

Banksektorn befinner sig under press. Tack vare en stark konjunktur är kreditförlusterna låga och kapitaltäckningen god, men kärnverksamheten ser desto svagare ut samtidigt som kostnaderna är höga. Swedbank kom med en något ljusare rapport än Handelsbanken och Nordea, vilken precis som övriga rapporter under VD Birgitte Bonnesens tid överträffade förväntningarna. Trots det fick även den ett svalt mottagande på börsen och investerare oroar sig generellt för de förändringar som pågår i branschen, med ökad bolånekonkurrens, osäkerhet på den svenska bostadsmarknaden och tuffare regelverk. Nordea överraskade med lägre kostnader än väntat, men samtidigt kom både räntenetto och provisionsnetto in under marknadens förväntningar och bankens VD Casper von Koskull flaggar för att deras intäktsprognos för helåret blir mer utmanande att nå. Handelsbanken lider av ett sargat förtroende, bland annat efter nyheter om allvarliga brister i bankens rutiner för att förhindra finansiell brottslighet i den brittiska verksamheten och rapporten var ingen munter läsning. Intäkterna nådde inte upp till marknadens estimat samtidigt som kostnaderna överskred analytikernas förväntningar.

Bland verkstadsbolagen är rådande trend betydligt ljusare. Orderingångarna är starka och styrkan har en stor geografisk spridning med stöd från så gott som samtliga divisioner. Marginalerna hänger dock inte med i samma utsträckning. På sina hålla syns flaskhalsar och i många fall ökade kostnader för att kunna leverera på de höga orderingångarna. De framåtblickande kommentarerna vittnar om att nuläget kan vara så ljust som det blir och då utgångsläget i sektorn inför säsongen var höga värderingarna och en stark kurshistorik tog det negativa sentimentet överhanden även här när det stod klart att inga större vinstestimatrevideringar uppåt ser ut att följa.

Sedan vi valde att sänka vårt betyg till en negativ signal på aktier som tillgångsklass har den svenska börsen fallit med två procent exklusive utdelningar och är oförändrad inklusive utdelningar. Vi har fram till idag inte fått några signaler som gör att vi ser skäl att ändra vår syn och mycket, inklusive utfallet i pågående
rapportsäsong, pekar på att nuläget faktiskt kan vara ljusare än framtiden. Det är inte en bra signal för börsen.

Top picks

 

Läs mer

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

 

Läs mer

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

 

Läs mer

NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.

 

Läs mer

ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.

 

Läs mer

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.