Veckoanalys

26 - 30 oktober 2015

Strategi & Marknadssyn


Ett tydligt ECB avvaktar till december

 • I torsdags sammanträdde ECB-ledamöterna för att diskutera och ge besked kring
  centralbankens fortsatta penningpolitik. Samtidigt som man avvaktade med faktiska aktioner,
  var man väldigt tydliga i sin kommunikation när det poängterades att man är redo att ta fram
  det tunga artilleriet i december om så skulle behövas. Man vill, precis som Fed, ytterligare
  analyserna de faktorer som ligger till grund för den svaga inflationsbilden, för att bedöma vilka
  åtgärder som behövs. Dessa skulle kunna inkludera en förlängning av tillgångsköpsprogrammet
  efter september nästa år, utöka de månatliga tillgångsköpsvolymerna, ytterligare
  räntesänkningar, eller en kombination av dessa. Som vi tidigare har kommunicerat tror vi att
  det mest troliga initialt är en utökad tidsram för programmet, samtidigt som räntesänkningar är
  något mindre troligt för tillfället. Det kortet kanske kan vara klokt att spara till ett värre
  ekonomiskt scenario, för att fortsatt ha något slags handlingsutrymme och inte lägga alla korten
  på bordet direkt. De starka signalerna var i sig ingen överraskning, och Draghi har sagt det förut,
  men för marknaderna var det nog lugnande att få bekräftat att man är redo att göra allt man
  kan för att få fart på inflationen.
 • Sedan början av året har det sett relativt bra ut för ekonomin, med en tillväxt som sakta men
  säkert har förbättrats och som väntas stärkas ytterligare när tredje kvartalets siffror
  presenteras. Men vad gäller inflationen har man lyckats allt sämre, och i september var återigen
  i negativt territorium. Mycket av detta beror på fallande råvarupriser, men även rensat för
  energipriser är siffran långt under ECB:s mål på under, men nära, två procent. Euron har stärkts
  mot de flesta tillväxtmarknadsvalutor, så man har importerat disinflation. Även mot dollarn har
  man vunnit mark, mestadels på grund av att förväntningarna om en amerikansk räntehöjning
  har skjutits framåt. Vill man gå segrande ur valutakriget behövs det med andra ord en
  räntehöjning från Fed, eller någon av de tidigare nämnda åtgärderna från ECB.
 • Att man inte redan nu agerade är logiskt i den mån att man de kommande månaderna vill se
  hur bland annat situationen i Kina utvecklar sig, eller om man får några tydliga signaler gällande
  en amerikansk räntehöjning. Samtidigt kommer årseffekterna av oljeprisfallet att börja falla ur
  inflationssiffrorna. Eftersom inflationen har varit låg så länge är det dock viktigt att man tydligt
  markerar att man är beredd att agera, för att inflationsförväntningarna inte pressas nedåt
  ytterligare. För aktier innebär bestämdheten goda nyheter, och i Söderberg & Partners
  investeringsindikator har vi fortsatt grön signal för Europa, och förespråkar en övervikt till
  regionen.

Aktiestrategi

Rapporttung vecka gav blandade signaler

 • En intensiv rapportvecka är nu lagd till handlingarna och Stockholmsbörsen samt Stoxx Europe
  600 steg sammantaget med 3,9 procent vardera medan S&P 500 klättrade 2,1 procent. Veckans
  vinnaraktier bland de svenska storbolagen blev Billerud Korsnäs och våra köprekommenderade
  MTG och Trelleborg medan förlorarlistan toppades av SSAB med röd signal i Söderberg &
  Partners aktieanalys.
 • Så här långt under rapportsäsongen har Europa, precis som under föregående säsong,
  överraskat positivt medan höstens rapportflod också har innehållit besvikelser där olja, gas och
  gruvor i Nordamerika, tillväxtmarknader och banker varit de mest uppenbara. Kursrörelserna
  har på sin håll varit stora, men utfallet beträffande vinster har varit nära prognoserna och
  samtidigt som säsongen hittills inte varit någon tydlig bekräftelse på tilltagande efterfrågan har
  den heller inte indikerat någon bredare försämring trots Kinas inbromsning.
 • Centralbankernas agerade har fortsatt att stå i centrum och så lär vara fallet även kommande
  period. Att ECB under veckan öppnade dörren för nya lättnader i december och Kina mjukade
  upp penningpolitiken genom att sänkta räntan var två viktiga faktorer som under veckan
  påverkade börserna positivt ur makroekonomisk synvinkel. Kommande räntemöten kommer
  sannolikt även framgent att läggas stor vikt vid av aktiemarknaderna och vår syn om en mer
  positiv avslutning på året kvarstår. Som vi argumenterade i samband med strategirapporten i
  september fanns efter sommarens svaghet en tydligare uppsida och utvecklingen under
  oktober månad har bekräftat vår syn. För tredje året i rad har börsen stigit under månaden och i
  Sverige med 6,6 procent. Bibehålls eller stärks den utvecklingen ytterligare under de sista
  oktoberdagarna i veckan skulle det innebär den starkaste oktoberutvecklingen sedan 2009.
 • I USA har nu bolag representerandes nära hälften av marknadsvärdet i S&P 500 offentliggjort
  sina kvartalsrapporter medan säsongen i breda Europa ännu är i ett tidigt skede och endast
  omkring en femtedel av bolagen har bekänt färg. De amerikanska bolagen har i 64 procent av
  fallen överträffat vinstprognoserna vilket kan jämföras med snittet av 69 procent sedan 2009
  och 32 procent har redovisat bättre omsättningssiffror än vad marknaden estimerat, något som
  kan ställas i relation till genomsnittet 47 procent sedan 2009. I Europa har de bolag som hunnit
  rapportera i snitt presenterat vinster som varit 1 procent bättre än väntat, i linje med historiskt
  snitt sedan finanskrisens början, medan försäljningen har varit 0,9 procent sämre än
  prognostiserat. Bank och verkstad har stått för de största besvikelserna medan hälsovård avvikit
  mest positivt.

Top picks – Fonder

 • JPM Europe Strategic Growth
  Fonden investerar i en tillväxtorienterad portfölj med europeiska bolag. Minst 67 procent av
  fondens tillgångar exklusive likvida medel investeras i aktier i bolag som har hemvist eller
  bedriver majoriteten av sin ekonomiska verksamhet i ett europeiskt land. Förvaltaren tillåts
  använda derivatinstrument i syfte att skydda och effektivisera portföljförvaltningen. Fonden har
  i dagsläget stor exponering mot Storbritannien och Schweiz och sektormässigt störst andel
  innehav i konsumentsektorn. Fonden har grönt ljus och är en top pick i Söderberg & Partners
  fondanalys.
 • Schroder Japanese Opportunities A Acc
  Fonden investerar brett i aktier i såväl mindre som större japanska bolag och minst två
  tredjedelar av förmögenheten placeras i bolag med huvudsaklig verksamhet eller hemvist i
  Japan. Investeringarna baseras på fundamental bolagsanalys med målet är att identifiera
  väsentligt undervärderade aktier. Riskprofilen är hög och fonden passar därför investerare med
  en långsiktig placeringshorisont. Fonden har grönt ljus och är en top pick i Söderberg & Partners
  fondanalys.
 • DNB Sweden Micro Cap
  DNB Sweden Micro Cap investerar i mindre bolag noterade på Stockholmsbörsen som vid
  investeringstillfället som mest har ett marknadsvärde på 0,5 procent av Nasdaq OMX
  Stockholms totala marknadsvärde. Fonden kan ha en exponering på upp till 10 procent av
  fondens värde mot övriga nordiska aktiemarknader och den förvaltas i enlighet med DNB:s
  utökade etiska riktlinjer. Det innebär social och miljömässig hänsyn samt god affärsetik och
  placeringsbegränsningar avseende bland annat krigsmateriel och alkohol finns. Fonden har
  grönt ljus och är en top pick i Söderberg & Partners fondanalys.
 • Templeton Asian Smaller Companies
  Fonden investerar i mindre bolag på de asiatiska marknaderna som anses vara förbisedda av
  investerare samt erbjuda möjlighet till ökat värde på medellång till lång sikt. Med små bolag
  avses de som har ett börsvärde på omkring två miljarder USD och förvaltarna har en stark tilltro
  till den sydkoreanska marknaden. Konsumentcykliska bolag samt bolag inom finanssektorn
  dominerar innehaven. Fonden har grönt ljus och är en top pick i Söderberg & Partners
  fondanalys.

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.