Veckoanalys

23 – 27 juni 2018

Det går att skönja en viss prisstabilisering på den svenska bostadsmarknaden enligt Valueguards senaste HOX-statistik. Osäkerhet relaterat till amorteringskravets effekter samt det ökade utbudet ställs mot ett mer optimistiskt sentiment bland både konsumenter och fastighetsmäklare.

Strategi & Marknadssyn

Fallet i bostadspriser börjar mattas av

Det går att skönja en viss prisstabilisering på den svenska bostadsmarknaden
enligt Valueguards senaste HOX-statistik. Osäkerhet relaterat till amorteringskravets effekter samt det ökade utbudet ställs mot ett mer optimistiskt sentiment bland både konsumenter och fastighetsmäklare.

Mars månads HOX-statistik, som släpptes i måndags i förra veckan, vittnar om en viss prisstabilisering på den svenska bostadsmarknaden efter att prisindex för privatägda bostäder i Sverige legat still under februari och mars. Den negativa prisutvecklingen, som i allra högsta grad påverkat bostadsrätter inom Stockholmsregionen, fortsätter men vi börjar se betryggande indikationer på att den börjat ebba ut.

Utöver en viss prisstabilisering på den svenska bostadsmarknaden ser andelen fastighetsmäklare, som tror på stigande bostadspriser, ut att öka och ligger på den högsta nivån sedan början av september 2007. Även hushållens förväntningar på stigande bostadspriser ser ut att ha ökat markant efter att andelen, som tror på sjunkande bostadspriser, minskade relativt kraftigt i april till den lägsta nivån sedan
september i fjol.

Det är dock alldeles för tidigt att pusta ut. Det har gått alldeles för kort tid sedan det nya stränga amorteringskravet infördes och det återfinns en stor osäkerhet relaterad till dess effekter på prisutvecklingen. Samtidigt förväntas utbudet av nyproduktion fortsätta öka i år och 2019, enligt Boverkets senaste prognos. Även om Bostadsverkets prognos om påbörjade bostäder visar på en tydlig avmattning i bostadsbyggandet framöver, med störst inbromsning i Stockholm, väntas däremot antalet färdigställda bostäder att öka till 60 000 bostäder från 53 500 i fjol. Samtidigt har prisuppgången, som historiskt följt en större nedgång i bostadspriser, uteblivit vilket talar för att vi står inför en helt ny situation på bostadsmarknaden.

Åt vilket håll bostadspriserna utvecklar sig under kommande månaderna återstår att se. I det korta perspektivet kan hushållen och mäklarnas förväntningar ha en positiv inverkan, men i det långa perspektivet är det strukturella faktorer som bland annat ränteläget, konjunkturen, arbetsmarknaden, skatteregler och disponibel inkomst som styr prisbilden.

Vi står fast vid vår bedömning att det finns ett flertal motståndskrafter till ett kraftigt fall vad gäller bostadspriserna. Utöver en robust svensk ekonomi och ett valår framför oss, med en expansiv finanspolitik som följd, anser vi att en historiskt hög sysselsättningsgrad och sparkvot tillsammans med starka statsfinanser mycket väl kan agera som starka motståndskrafter till ett större bostadsprisfall.

Rapportsäsongen är igång

Rapportsäsongen är ännu i ett tidigt skede, men visar hittills gott utfall. Orderingången i industribolagen ser god ut även om utsikterna som de svenska bolagsledningarna tidigare givit inte har ändrats i någon större utsträckning. Vissa prisökningar väntas vilket är avgörande för att lönsamhetsförväntningarna ska infrias.

Under föregående vecka inleddes den svenska rapportsäsongen och sammantaget steg Stockholmsbörsen med närmare tre procent, med stöd av kursuppgångar i flertalet större rapporterande bolag. Även i USA noterades positiv börsutveckling, om än i betydligt svagare utsträckning än i Sverige i både kronor och dollar räknat. I landet har säsongen pågått längre än i Sverige och närmare en femtedel av bolagen där har nu hunnit bekänna färg. Utfallet bland dessa är starkt då 79 procent har redovisat vinster som överträffat marknadens förväntningar. Starkast utfall relativt analytikernas estimat syns inom energi och hälsovård medan sällanköpsvarubolag och fastighetsbolag dominerar avseende negativa överraskningar. Även försäljningssiffrorna i de rapporterande amerikanska börsbolagen har kommit ut stark relativt förväntningarna då 71 procent av de bolag som rapporterat har överträffat estimaten inför rapporttillfällena. Industribolag samt sällanköpsvarubolag har redovisat de starkaste siffrorna i relation till marknadens förväntningar medan fastighetsbolag tillsammans med energisektorn samt den finansiella sektorn har stått för besvikelserna.

Bland de svenska storbolagen har ABB, Ericsson, Telia och SSAB visat korten. ABB som var först ut visade en god orderingångstillväxt. Regionalt syntes styrka i de största asiatiska ekonomierna Kina och Indien medan Nord- och Sydamerika uppvisade en mer dämpad efterfrågan. Trenderna från årets första kvartal bedöms bestå. Den sencykliska verksamheten bör fortsätta gynnas i rådande marknadsklimat och vi valde nyligen att ta in ABB-aktien som Top Pick då vi, trots kritik mot ledningen, väntar oss förbättring framgent. Ericsson-aktien steg kraftigt i anslutning till sin kvartalsrapport, trots fortsatt stor förlust och fallande försäljning. Bruttomarginalen förbättrades avsevärt och förlusten var lägre än befarat vilket pekar på att omstruktureringarna ger effekt. Magnituden i kursuppgången var dock enligt vår syn svårmotiverad och vi har en gul signal på aktien som vi idag ser som alltför dyr. Telia är en aktie vi har grön signal på och rapporten överträffade analytikernas förväntningar samtidigt som nyheten om återköpsprogrammet spädde på optimismen. Den svenska verksamheten fortsatte att visa svaghet, men det operationella kassaflödet var samtidigt starkt och vid sidan av utträdet ur Eurasien ser vi programmet som ytterligare ett tecken på att Telia, i likhet med våra förväntningar, blir mer aktieägarvänligt. SSAB:s rapport kom in sämre än väntat. Interna problem och inte den underliggande marknaden var orsaken. Den globala stålmarknaden är stark och de gynnsamma utsikterna bedöms av ledningen bestå samtidigt som försäljningspriserna väntas bli högre i det andra kvartalet än i det första.

Top picks

Läs mer
Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.
Läs mer
Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

Läs mer
NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.
Läs mer
ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.
Läs mer
Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.