Veckoanalys

21 – 25 maj 2018

Vi ser många tecken på en mogen högkonjunktur. Den ekonomiska aktiviteten är fortfarande god men utplanande och vi väntar oss att inflationen kommer att förbli i stigande trend. Svängningarna på aktiemarknaden har ökat och den nya volatilitetsregimen bedömer vi är här för att stanna

Strategi & Marknadssyn

Den globala högkonjunkturen fortsätter

Den globala högkonjunkturen blomstrar och att den ekonomiska aktiviteten är god syns bland annat inom tillverkningsindustrin och i en stramare arbetsmarknad. Många utvecklade marknader uppvisar en stark ekonomisk tillväxt och tillväxtmarknaderna bidrar allt mer till världsekonomin.

I fjol var den globala ekonomiska expansionen den starkaste på sex år och mycket tyder på att även 2018 kommer att bli ett år av mycket god BNP-tillväxt. IMF:s senaste prognoser för ekonomisk tillväxt i världen, i tabellen till höger, indikerar att världen kan komma att växa med 3,9 procent innevarande år. Nuvarande ljusa läge väntas även bestå 2019, dock med ett större bidrag från tillväxtmarknader än utvecklade marknader då eftersom flera utvecklade marknader spås visa avmattningstendenser. Detta på grund av utbudsproblematik då produktionsresurserna inte räcker till för att möta tillväxttakten i de fall då resursutnyttjandet är högt och bristen på arbetskraft är stor.

I USA ger finanspolitisk stimulans stöd genom skattereformen medan penningpolitiken numera blir alltmer åtstramande och vi ser förutsättningar för att ökade investeringar samt produktivitetstillväxt ska kunna resultera i att landet fortsätter på inslagen bana. I eurozonen är tillväxten god och här fortlöper de penningpolitiska stimulanserna, men risken finns att den starka euron har gjort ett tydligare negativt ekonomiskt avtryck än vad som idag väntas och vi ser därför inte de kortsiktiga makroekonomiska utsikterna som lika goda framgent. Den japanska ekonomin växer och landets ekonomiska utveckling gynnas såväl av den globala högkonjunkturen som av pågående reformer. Bland tillväxtmarknaderna fortsätter återhämtningen på bred front och i denna heterogena grupp spås framförallt Indien vara dragloket under kommande år.

Den globala högkonjunkturen visar sig också i arbetslösheten, som i många större ekonomier är mycket låg. Trots det är löneinflationen svag och det är en viktig anledning till att inflationen i världen har fortsatt att vara beskedlig liksom understigandes målbilden för centralbanker i utvecklade länder. Tecknen på att inflationen ändå tilltar blir dock fler och i USA, som tenderar att leda den globala konjunkturcykeln, har inflationen fortsatt att stiga under 2018 års inledande månader.

Idag finns få tecken som tyder på att en lågkonjunktur skulle vara annalkande. Samtidigt begränsar en hög ekonomisk tillväxt och en stark arbetsmarknad utrymmet till förbättring och handelshinder till följd av en ökad protektionism riskerar att påverka tillväxten i världen negativt. Skuldsättningen är därtill på många håll hög. Sentimentsindikatorer pekar fortsatt på ett ljust stämningsläge, men inte på samma kraftiga optimism som runt årsskiftet och vi ser en risk för att osäkerheten kring den makroekonomiska utvecklingen kommer att tillta.

Osäkert läge på börsen väntas bestå

Vi ser många tecken på en mogen högkonjunktur. Den ekonomiska aktiviteten är fortfarande god men utplanande och vi väntar oss att inflationen kommer att förbli i stigande trend. Svängningarna på aktiemarknaden har ökat och den nya volatilitetsregimen bedömer vi är här för att stanna.

Vi upprepar orange rekommendation för aktier som tillgångsslag vilket innebär att vi förväntar oss en dämpad utveckling på aktiemarknaden. Vi ser många tecken på en mogen högkonjunktur och på sina håll också tecken på överhettning. Den ekonomiska aktiviteten är fortfarande god men utplanande och vi väntar oss att inflationen kommer att förbli i stigande trend. Svängningarna på aktiemarknaden har ökat och den nya volatilitetsregimen bedömer vi är här för att stanna. Vi vill poängtera att vi idag inte ser någon omfattande risk för en närliggande större ekonomisk nedgång, men aktiemarknaden tenderar att föregå den makroekonomiska utvecklingen. På global basis är penningpolitiken fortsatt expansiv med god tillgång till kapital liksom låga räntor som fortsätter att gynna företag och hushåll. Skuldsättningen befinner sig dock på alarmerande nivåer och en ohållbar kredittillväxt riskerar att kunna leda till ekonomisk kris.

Inom aktier som tillgångsslag höjer vi vårt betyg på utvecklade marknader till ett ljusgrönt betyg och sänker samtidigt vår syn på tillväxtmarknader ett steg, till en orange signal, där vi väntar oss att en kortsiktigt stigande dollar kommer att få betydande negativa konsekvenser på förutsättningarna för god riskjusterad avkastning. Vi lyfter vår syn på den amerikanska aktiemarknaden ett steg eftersom vi ser förutsättningar för att utvecklingen där inte blir fullt så svagt som på andra mer cykliskt exponerade aktiemarknader. Vi sänker vår syn på potentialen i europeiska aktier till följd av en stark valuta och höga förväntningar liksom i svenska aktier med anledning av stor cyklisk exponering samt ett fortsatt osäkert läge på bostadsmarknaden.

Vi upprepar vår positiva syn på räntemarknaden, men viktar inbördes ner vårt betyg på företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade) till samma betyg som vi har på företagsobligationer med sämre kreditvärdighet (High Yield), således till en orange signal. Detta till följd av den begränsade avkastningspotentialen som nedtryckta kreditspreadar innebär. Vi förstärker istället vår positiva syn på korta räntor och höjer även tillgångsslaget alternativa investeringar, i huvudsak hedgefonder, till ljusgrönt. Dessa kategorier har en låg korrelation med aktiemarknaden och kan därför vara alternativ när turbulensen på finansiella marknader riskerar att öka.

Top picks

Läs mer
Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.
Läs mer
Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

Läs mer
NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.
Läs mer
ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.
Läs mer
Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.