Veckoanalys

16 – 20 april 2018

I vår senaste temagenomgång har vi valt att göra en djupdykning i den latinamerikanska ekonomin. I rapporten lyfter vi fram Söderberg & Partners syn på regionen tillsammans med några relevanta placeringsförslag.

Strategi & Marknadssyn

Latinamerika under lupp

I vår senaste temaomgång har vi valt att göra en djupdykning i den latinamerikanska ekonomin. I rapporten lyfter vi fram Söderberg & Partners syn på
regionen tillsammans med några relevanta placeringsförslag. Kontakta gärna din
rådgivare eller logga in på www.soderbergpartners.se om du inte har fått ta del av den.

Inte sällan brukar ett lands ekonomiska historia säga en del om hur dess framtid kan komma att se ut. Det gäller inte minst den brasilianska ekonomin vars ekonomiska historia i stora drag kan delas in i fleråriga cykler av populism och reformer. Eftersom råvaror är landets främsta export är beroendet av råvaruprisutvecklingen stort. Stigande råvarupriser sammanfaller oftast med expansiv finanspolitik, i form av ökade offentliga utgifter och höjda minimilöner, vilka tillsammans driver på den populistiska cykeln och skapar makroekonomiska obalanser i ekonomin. Det skapar i sin tur ett behov av reformer i syfte att korrigera obalanserna när råvarupriserna faller.

Hur ser då framtiden ut för den brasilianska ekonomin? Mycket är avhängt oktober månads presidentval, vilket kommer få en helt avgörande betydelse för Brasiliens fortsatta utveckling. Frågan är ifall det reformarbete som påbörjades 2015 kan komma att fullföljas eller om ekonomin står inför ännu en populistisk cykel med expansiv finanspolitik till följd. Det binära scenariot ser fortsatt osäkert och riskabelt ut, men av allt att döma ser vi störst sannolikhet till att nuvarande förhållande består vilket ger stöd till fortsatt reformarbete. Risken finns dock att en ökad protektionism utvecklas till ett fulländat handelskrig och påverkar andra länder än bara USA och Kina. Än så länge ser vi inga sådana tecken och givet Brasiliens reducerade bytesbalansunderskott tack vare förbättrade handelsvillkor och svagare real, står landet nu bättre rustat för externa chocker.

Likt den brasilianska ekonomin står den mexikanska ekonomin inför stora utmaningar under 2018. De pågående NAFTA-förhandlingarna och det kommande presidentvalet i juli i kombination med Federal Reserves allt stramare penningpolitik gör utsikterna komplicerade. Politisk osäkerhet till trots finns dock även ljuspunkter i de underliggande makroekonomiska förhållandena och en exportinriktad tillverkningsindustri ger stöd under rådande konjunkturella återhämtning. Vi räknar med att NAFTAavtalet kommer leva vidare i någon form i brist på andra alternativ. Utgången i valet är naturligtvis oviss, men får den vänsterledda oppositionen inte tillräcklig majoritet kan de inte hejda de strukturella reformer som nuvarande regering har infört. Samtidigt bör en positiv räntedifferens gentemot USA liksom en utökad valutareserv vara tillräckligt för att hejda en större valutanedgång.

Latinamerika under lupp (forts.)

Från den latinamerikanska ekonomin över till den latinamerikanska aktiemarknaden och därmed också över till den aktieregion i världen som utvecklats starkast sedan årsskiftet. Regionen lockar många investerare, men genomlysningen är liten och vi vill därför ge en bättre bild av marknadens drivkrafter och risker.

Den latinamerikanska aktiemarknaden är ur ett globalt perspektiv liten och sektormässigt kännetecknas den av en stor exponering mot finans-, råvaru-, och dagligvarubolag. Korruptionen är utbredd och det osäkra politiska landskapet gör att svängningarna ofta är mycket stora. Potentialen på marknaden styrs framförallt av fyra större parametrar; det politiska landskapet, konjunkturläget i världen, råvaruprisutvecklingen och de inhemska valutornas rörelser i relation till den amerikanska dollarn.

Den största aktiemarknaden i regionen är den brasilianska som står för 60 procent av ett latinamerikaindex. Här är de dominerande sektorerna finans, råvaror samt energi och tillsammans utgör de mer än hälften av marknadsvärdet på landets börs. I februari i år nåddes nya rekordnoteringar och sett utifrån enskilda bolag har bland annat oljebolaget Petrobras bidragit tydligt till den goda utveckling. Potentialen på den brasilianska aktiemarknaden påverkas i stor utsträckning av samtliga fyra större parametrar vi nämnde i ovanstående stycke.

Den mexikanska aktiemarknaden är den näst största i regionen då den utgör 23 procent av ett latinamerikaindex. Dagligvaror, telekommunikation och råvaror är branscher som väger tungt på den mexikanska börsen och i jämförelse med andra latinamerikanska börser har den mexikanska de senaste åren utvecklats svagt. Beroendet till USA är stort och därför påverkas den mexikanska börsutvecklingen i stor utsträckning av förändringar i den amerikanska ekonomin och den amerikanska politiken. Donald Trumps kritik mot frihandelsavtalet NAFTA har bland annat bidragit till osäkerheten.

Allt sammanvägt ser vi att den latinamerikanska regionen kan vara en intressant sencyklisk krydda i en väldiversifierad portfölj, men vi upprepar gul signal. Det innebär att vi förespråkar en exponering motsvarande den latinamerikanska aktiemarknadens vikt i ett globalindex och en bred tillväxtmarknadsfond då kan vara ett alternativ. Reformförhoppningar liksom starkare valuta är faktorer som kan ge fortsatt stöd, men vi väntar oss samtidigt inte att råvaruprisutvecklingen inte kommer kunna ge samma tydliga draghjälp framgent som den har gjort fram till idag och vi ser därtill en risk i ökad osäkerhet ju närmare de avgörande presidentvalen vi kommer.

Top picks

Läs mer
Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.
Läs mer
Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

.

Läs mer
NCC  har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.
Läs mer
ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.
Läs mer
Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys.
Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.  

Tidigare veckoanalyser

Veckoanalys: måndag 25 juni 2018

Under perioden 25 juni – 10 augusti kommer Söderberg & Partners veckobrev att skickas ut i en något kortare version. Vi återkommer med en fullskalig version måndagen den 13 augusti. Trevlig sommar!

läs mer

Veckoanalys: måndag 18 juni 2018

Veckoanalys 18 - 22 juni 2018 En fullspäckad penningpolitisk vecka är till ända och medan Federal Reserve höjer sin ränteprognos går ECB allt närmare en normalisering av sin penningpolitik. I dagsläget tror vi kortsiktigt på en något starkare dollar, men på längre...

läs mer

Veckoanalys: måndag 11 juni 2018

Veckoanalys 11 - 15 juni 2018En fullspäckad penningpolitisk vecka väntar bakom hörnet och det mesta lutar åt ett ECB som försöker förbereda sig inför höstens gradvisa nedtrappning av sitt stödköpsprogram samtidigt som Fed väntas genomföra ytterligare en räntehöjning....

läs mer

Söderberg & Partners © 2018 All rights reserved.