* * *

Veckoanalys: måndag 8 januari 2018

8 januari, 2018

Vi räknar med att den globala synkroniserade tillväxten fortsätter under 2018. Vår optimistiska makrobedömning grundar sig på ett fortsatt starkt momentum, lätta finansiella villkor tillsammans med ett starkt stöd av amerikansk finanspolitisk.Strategi & Marknadssyn

Den globala synkroniserade tillväxten förväntas fortsätta

Vi räknar med att den globala synkroniserade tillväxten fortsätter under 2018. Vår optimistiska makrobedömning grundar sig på ett fortsatt starkt momentum, lätta finansiella villkor tillsammans med ett starkt stöd av amerikansk finanspolitisk. Samtidigt förväntar vi oss att tillväxten kommer att förbli bredbaserad bland sektorer i såväl utvecklade marknader som tillväxtmarknader.

 

Precis som USA, som är längst gången i den globala konjunkturcykeln, förväntas andra utvecklade länder som till exempel Tyskland, Kanada, Sverige och Nya Zealand fortsätta växa sig starkare än dess långsiktiga potential. På aggregerad nivå förväntas Eurozonen växa under fullt kapacitetsutnyttjande då fortsatt hög arbetslöshet och därmed en hög grad av lediga resurser bland periferiländerna tynger.

 

En av de främsta överraskningarna under 2017 har varit den alltmer lågmälda inflationen trots att graden av lediga resurser har absorberats av en global ekonomi som växer starkare än dess potentiella långsiktiga tillväxt. Förklaringen grundar sig på en kombination av ökad globalisering (billigare arbetskraft sätter tak på högre löner), överhängande demografiska motvindar (hög andel åldrande befolkning) och ett alltmer digitaliserat samhälle (lägre efterfrågan på human arbetskraft). Även den importerade inflationen, ledd av fallande råvarupriser under 2014-2015, har hållit tillbaka utvecklingen i kärninflationen under senare år. Detta tyder på att inflationsutvecklingen bland utvecklade länder bör revanschera sig i takt med att priseffekterna från fallande råvarupriser ebbar ut.

Image
Image

Även om nuvarande globala konjunkturcykel är långt gången har 2017 visat på ett antal uppmuntrande tecken. Arbetskraftens produktivitetstillväxt bland de utvecklade länderna har börjat stiga samtidigt som den globala investeringstillväxten också börjat tillta efter flera år av besvikelse. Vi ser en möjlighet för dessa trender att fortsätta under 2018.

 

Världens centralbanker förväntas bedriva en fortsatt expansiv penningpolitik under 2018 trots att Federal Reserve tillsammans med Bank of Canada och Bank of England börjat höja sina styrräntor under 2017. Det alla frågar sig under 2018 är om Fed kommer att höja fler gånger än vad marknaden prisar in, om ECB kommer välja att hålla sin styrränta oförändrad och om Bank of Japan kommer göra några förändringar i sin peggning av dess 10-åriga statsobligationsränta. Vi bedömer däremot att allt fler länder närmar sig sin första höjning i takt med en starkare tillväxt och att ett högre kapacitetsutnyttjande bör leda till högre löner och så småningom ett tryck uppåt på kärninflationen.

Stark inledning på det nya året

Vi befinner oss en vecka in i det nya året och börsen har visat styrka de få dagar som handeln varit igång. Stockholmsbörsen har sedan fjolårets stängning stigit med 2,5 procent, motsvarande en dryg fjärdedel av en genomsnittlig årsavkastning inklusive utdelningar och även andra börser runt om i världen har inlett året på plus.

 

Breda europaindex steg 2,1 procent, framförallt drivet av en stark utveckling på den tyska börsen. Tillväxtmarknader är på global basis upp 3,7 procent och den amerikanska börsen fortsätter även den sin positiva trend i lokal valuta räknat. Däremot har dollarn relativt den svenska kronan försvagats varför en investerare inte åtnjuter samma goda avkastning i kronor räknat.

 

I USA inleds rapportsäsongen i slutet av den här veckan och först ut är storbanker som BlackRock, JPMorgan och Wells Fargo. Marknaden väntar sig en vinsttillväxt på 10 procent under kvartalet vilket kan ställas i relation till vinsttillväxten under 2017 års tredje kvartal som uppgick till 7 procent. Tio av elva sektorer tros visa positiv vinstutveckling relativt motsvarande period 2016 och den enda grupp bolag som prognostiseras ha fallande vinstnivåer är telekombolagen. Den starka ekonomiska aktiviteten, både i USA och andra delar av världen, ger inte bara avtryck i bolagens resultaträkningar utan även försäljningstillväxten spås bli god. I relation till fjärde kvartalet 2016 har dollarn försvagats och det väntas ha givit ytterligare stöd varför försäljningstillväxten för det avslutande kvartalet 2017 estimeras till 9 procent.

Image
Image

Aktiemarknaden har i vanlig ordning sprungit analytikernas faktiska prognoser i förväg och värderingen är alltjämt ansträngd. Positiva effekter av den amerikanska skattereformen har prisats in, men syns ännu inte i samma utsträckning i analytikernas estimat och den makroekonomiska miljön är fortsatt god vilket underbygger sentimentet på aktiemarknaden.

 

På Söderberg & Partners har vi idag en negativ syn på aktiemarknaden. Vi ser att risken för en rekyl har ökat då värderingarna är höga i kombination med att vi noterar ett flertal tecken på överoptimism. Orosmoln saknas inte men samtidigt kan aktiemarknaden uppfattas som attraktiv när avkastningsmöjligheterna på obligationsmarknaden är begränsade. På torsdag nästa vecka lanseras en ny upplaga av Strategirapporten där vi i sedvanlig ordning ger en mer detaljerad bild av vår aktuella syn och gör en mer genomgående analys av respektive tillgångsslag och geografisk marknad.

Top picks

Image

Millicom fortsätter sin strategi av att skala ner i Afrika och fokusera på tillväxt inom kabelverksamheten i Latinamerika vilket tar ner risken i bolaget. Tjänsteintäktstillväxten är återigen positiv och mycket tyder på att bolaget går mot en period av mer ihållande tillväxt. I och med de senaste årens fokus på kostnadseffektivitet ser vi därtill att förutsättningarna för operationell hävstång är goda.

Image

NCC har drabbats av avsättningar för olönsamma projekt som har lett till vinstvarningar och ett sargat förtroende. Med ny ledning, ett sjösatt kostnadsbesparingsprogram och en stark finansiell ställning bedömer vi dock att aktiens svaga utveckling kan vändas till en mer positiv trend. Värderingen är attraktiv och direktavkastningen är hög.

Image

Nibes långsiktiga goda förutsättningar är intakta. Nibe har en stark organisk tillväxt drivet av en låg penetrationsgrad av värmepumpar utanför Sverige, samtidigt som ytterligare förvärv kan adderas.

Image

Securitas har en god organisk tillväxt och vi ser förutsättningar för att den ska bestå under året. En stark balansräkning ger också möjlighet till förvärv som kan bidra till stärkt vinsttillväxt. Vi uppskattar bolagets defensiva kvaliteter och den ändrade affärsmodellen mot mer teknikbaserade tjänster.

Image

ABB har en sencyklisk verksamhet som bör gynnas i rådande marknadsklimat. Efter kursfallet har värderingen kommit ned till mer attraktiva nivåer och trots kritik mot ledningen och pausat återköpsprogram ser vi goda förutsättningar för aktien.

LÄS HELA VECKOANALYSEN

På veckoanalysen.se presenteras utvalda delar ur veckoanalys. Ladda ned hela veckoanalysen och få tillgång till Söderberg & Partners investeringsindaktor, kommande veckas makrohändelser och börs- och bolagshändelser.
Ladda ned veckoanalysen